Preskoči na glavno vsebino

V znanju je moč.


Informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja Lekarne Sevnica

Lekarna Sevnica na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja objavlja Katalog informacij javnega značaja Lekarne Sevnica , ki je na spletnih straneh Lekarne Sevnica v tehnološkem smislu zasnovan kot portal s številnimi povezavami na različne spletne strani.

Predstavitev zakona
Državni zbor Republike Slovenije je na svoji seji dne 25.2.2003 sprejel Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) in ga objavil v Uradnem listu RS, št. 24/2003.

V 4. členu navedenega zakona je navedena opredelitev informacije javnega značaja:
»Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.«

Na podlagi 11. člena in petega odstavka 25. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je vlada izdala Uredbo o posredovanju informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 115/03).

 

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda: Lekarna Sevnica
Odgovorna uradna oseba: Irena GROBOLJŠEK KAVČIČ, mag.farm. – direktor zavoda
Datum prve objave kataloga: December 2004
Datum zadnje spremembe: April 2021
Katalog je dostopen: Katalog je dostopen v elektronski obliki preko spletnih strani Lekarne Sevnica, v fizični obliki pa ga na zahtevo prosilcev posredujejo pooblaščene osebe.
2. Splošni podatki o Lekarni Sevnica  in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Organigram zavoda  in podatki o organizaciji
Kratek opis delovnega področja Lekarne Sevnica: -          Dejavnost zavoda, ki se izvaja kot javna služba, obsega nemoteno oskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in organizacij z zdravili ter drugimi sredstvi za varovanje zdravja in obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil.

 

-          Poleg navedenega opravlja zavod še gospodarsko dejavnost, in sicer preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja, izdajanje veterinarskih zdravil, izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev, svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil, proizvodnjo farmacevtskih preparatov, kozmetičnih preparatov in drugih kemičnih izdelkov.

  -          Zavod nabavlja in izdaja homeopatske izdelke.

Seznam notranjih organizacijskih enot in poslovnih enot zavoda:
 • ORGANIZACIJSKA ENOTA LEKARNE z lekarniškimi poslovnimi enotami: Lekarna Sevnica, Lekarna Senovo, Lekarna Krmelj, Podružnična lekarna Planina pri Sevnici
 • UPRAVA ZAVODA
Organigram zavoda: Organigram Lekarne Sevnica
2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja
Pristojna oseba Irena GROBOLJŠEK KAVČIČ, mag.farm., direktor zavoda

Tel. 07/ 81 61 620

E-pošta: irena@lekarna-sevnica.si

 2.c Povezava na register predpisov EU: Povezava na evropski register predpisov

 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja

 

Državni predpisi: Državni predpisi: http://pisrs.si 
Povezava na področno zakonodajo: http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSDrzavniNivoKazalaTematskoKazaloPredpis?pog1=9&pog2=6&pog3=2&pog4=0&treeId=312

Temeljni predpisi za  področje lekarniške dejavnosti: 

Zakon o zavodih (ZZ)

Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)

Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD)

Pravilnik o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti

Zakon o zdravilih (ZZdr-2)

Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri)

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (www.zzzs.si)

 

Drugi pomembnejši predpisi:

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot)

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Predpisi so dostopni na spletnem naslovu http://www.pisrs.si/

 

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Predpisi Evropske Unije: Predpisi EU- Povezava na evropski register predpisov

Evropska farmakopea

Uradna oziroma neuradna prečiščena besedila ustanovitvenih aktov zavoda in drugi predpisi:
Predlogi predpisov: Zakon o javnih zavodih
Predpisi v obravnavi so dostopni na spletnih naslovih:
na vladi
v državnem zboru

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedeni spletni strani gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov (predlagani in sprejeti):
Poročila in analize z delovnega področja zavoda:
Kazalniki kakovosti:
Analize anket:

2.f Katalog upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov, oziroma javnih storitev, ki jih vodi zavod

 Katalog upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov, oziroma javnih storitev, ki jih vodi zavod:
 • Postopkli na podlagi ZVOP-1.
 • Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja .
 • Vložena pritožba Lekarne Sevnica zoper odločbo CU Brežice z dne 19.12.1911, na Ministrstvu za finance sektor za upravni postopek na drugi stopnji s področja carinskih in davčnih zadev.
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja Lekarna Sevnica:

 

Seznam evidenc: Lekarna Sevnica vodi javno evidenco o delu lekarn - oglaševanje na straneh internetnega kanala AXA 1995 d.o.o.

Urnik odprtja lekarn

 • Oglaševanje ob dnevu slovenskih lekarn

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

Seznam zbirk:
 • Strokovni – lekarniški informacijski sistem – Pharmaco d.o.o.
 • Finančno in računovodski informacijski sistem – Edico d.o.o.
 • Interni seznam Katalogov zbirk osebnih podatkov
 2.i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja
Seznam zbirk:
Druge informacije javnega značaja:

Javna naročila

Drugi razpisi

   
Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja: V kolikor na podlagi predpisov o dostopu do informacij javnega značaja vlagate pisno ali ustno zahtevo za dostop do informacije, za katero smatrate, da je javnega značaja, vas prosimo, da jo neposredno naslovite na  pristojno uradno osebo Lekarne Sevnica.
   
   
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Dostop do informacij javnega značaja iz kataloga je možen preko spletne strani http://www.lekarna-sevnica.si , poglavje »informacije  javnega značaja”. Za ogled spletnih strani je potrebno instalirati ustrezno programsko opremo za dostop do interneta,   kot je na primer MS Internet Explorer ver. 6.x. ali Netscape Communicator ver. 7.x. Pri izdelavi in dostopa do spletnih strani smo upoštevali sodobne razvojne trende na tem področju in razširjenost tipov programske opreme v Sloveniji za dostop do spletnih strani. Katalog je zasnovan kot spletni portal s številnimi povezavami na različne spletne strani. Vse informacije javnega značaja so objavljene v tekstovni obliki, ki so tako načeloma dostopne tudi slepim in slabovidnim. Nekatere informacije javnega značaja so objavljene v PDF formatu, zato je za njihovo branje potrebno predhodno naložiti programsko opremo na osebni računalnik, kar je možno brezplačno narediti tudi na spletni strani  http://www.lekarna-sevnica.si
Katalog informacij javnega značaja je na sedežu  zavoda v času

 

 • Od ponedeljka do  petka: 7.00 do 14.00 ure

Vljudno vas prosimo, da vašo zahtevo po katalogu informacij javnega značaja v fizični obliki predhodno posredujete osebi, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja.

Druge informacije javnega značaja se posredujejo v elektronski ali fizični obliki oziroma na vpogled v prostorih zavoda. Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, bo oseba, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja, te informacije izločila iz dokumenta ter seznanila prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

4. Stroškovnik iz 36.člena zakona in morebitni cenik ali drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

 

Cenik za posredovanje informacij javnega značaja:

 

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:
 • Urnik odprtja lekarn in dežurna služba
 • Možnost zaposlitev
 • Seznam članov Sveta zavoda
 • Medicinska dokumentacija
 • Doplačila za MTP